འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2018ལོའི་ཟླ་12ཚེས་13ཉིན།
༄༅།།རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་བོད་ལྗོངས་འཐུས་མི་ཚོགས་པས་ཡོ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ལ་འཚམས་འདྲི་གནང་བ།

  འགོ་བརྗོད་གསར་འགྱུར།  

  འཕྲིན་གསར་གཡུ་ཡི་མེ་ལོང་།  

མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།

ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ཆེད་སྒྲིག་ལེ་ཚན།

བོད་ལྗོངས། མཚོ་སྔོན། སི་ཁྲོན། ཀན་སུའུ། ཡུན་ནན།

ཕུན་ཚོགས་དྲ་སྦྲེལ།