འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2018ལོའི་ཟླ་9ཚེས་21ཉིན།
༄༅།།རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་བོད་རིག་པའི་ན་གཞོན་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་སྐབས་དང་པོ་པེ་ཅིང་དུ་འཚོགས་པ།

  འགོ་བརྗོད་གསར་འགྱུར།  

  འཕྲིན་གསར་གཡུ་ཡི་མེ་ལོང་།  

མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།

ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ཆེད་སྒྲིག་ལེ་ཚན།

བོད་ལྗོངས། མཚོ་སྔོན། སི་ཁྲོན། ཀན་སུའུ། ཡུན་ནན།

ཕུན་ཚོགས་དྲ་སྦྲེལ།