འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2018ལོའི་ཟླ་11ཚེས་13ཉིན།
༄༅།།པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་དམངས་ལ་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབ་དགོས་གསུངས།

  འགོ་བརྗོད་གསར་འགྱུར།  

  འཕྲིན་གསར་གཡུ་ཡི་མེ་ལོང་།  

མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།

ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ཆེད་སྒྲིག་ལེ་ཚན།

བོད་ལྗོངས། མཚོ་སྔོན། སི་ཁྲོན། ཀན་སུའུ། ཡུན་ནན།

ཕུན་ཚོགས་དྲ་སྦྲེལ།