༄༅།།རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ལྔ་པས་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པ་འཚོགས་པ།

འཐུས་མི་དང་ཨུ་ཡོན་གྱི་སྐད་སྒྲ།

མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།

གསར་འགྱུར་ཚ་ཤོས།

  1. ༄༅།།རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པ…
  2. ༄༅།།ཙུང་ལི་ལི་ཁེ་ཆང་གསར་འགོད་པའི་ཚོགས་འ…
  3. ༄༅།།ཕྱི་འབྲེལ་པུས་བསྟན་དོན། རྒྱལ་སྤྱིའི…

སྲིད་གྲོས་ཚོགས་འདུ།

མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས།

གཞུང་ལུགས།

དཔྱད་བརྗོད།