༄༅།།རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་བཞི་པ་པེ་ཅིང་དུ་འགོ་ཚུགས་པ།

འཐུས་མི་དང་ཨུ་ཡོན་གྱི་སྐད་སྒྲ།

བོད་འབྲེལ་ས་ཁུལ།

གཞུང་ལུགས།

མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས།

ཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར།

དཔྱད་བརྗོད།