འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2016ལོའི་ཟླ་4ཚེས་11ཉིན།
 • མི་དམངས་དྲ་བ།

  ༄༅།།པར་རྙིང་གསུམ་ལས་ཡུན་ནན་བོད་རིགས་ཁུལ་དུ་འཕོ་འགྱུར་ཆེན་པོ་བྱུང་ཚུལ་ར་སྤྲོད་ཐུབ་པ།

  གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས། 【2016ལོའི་ཟླ་ 04ཚེས་11ཉིན། 09:38】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། སྙིང་ལྕགས།)

   
  ༄༅།།པར་རྙིང་གསུམ་ལས་ཡུན་ནན་བོད་རིགས་ཁུལ་དུ་འཕོ་འགྱུར་ཆེན་པོ་བྱུང་ཚུལ་ར་སྤྲོད་ཐུབ་པ།
       གཡོན་གྱི་པར་གོང་མ་ནི་1951ལོའི་ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་ནང་པར་དུ་བླངས་པའི་ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་རྒྱལ་ཐང་གི་བོད་རིགས་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་མཛེས་ལྗོངས་(དཔྱད་གཞིའི་པར་རིས)ཡིན་པ། གཡས་ཀྱི་པར་གོང་མ་ནི་2016ལོའི་ཟླ་3ཚེས་21ཉིན་ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་བདེ་ཆེན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཀྲོའུ་སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ལོ་75ལ་སླེབས་པའི་ལས་འཁྱུར་ངལ་གསོ་རྒྱག་མཁན་ལས་བྱེད་པ་ཆིན་ཅི་ཀོང་གིས་འདྲ་པར་ནང་ནས་ལོ་60ལྷག་ཙམ་གོང་གི་རང་ཁྱིམ་མཐོང་བས་སེམས་འགུལ་ཆེན་པོ་ཐེབས་པ། གཡོན་གྱི་པར་འོག་མ་ནི་2016ལོའི་ཟླ་3ཚེས་22ཉིན་དེ་སྔོན་པར་རྒྱག་སའི་འགྲམ་ནས་བླངས་པའི་ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་བདེ་ཆེན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཀྲོའུ་སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་གྲོང་ཁྱེར་རྒྱལ་ཐང་གྲོང་རྡལ་རྡོ་མཁར་གནའ་གྲོང་གི་ཟླ་འོད་ཐང་ཆེན་གྱི་མཛེས་ལྗོངས་ཡིན་པ། གཡས་ཀྱི་པར་འོག་མ་ནི་2016ལོའི་ཟླ་3ཚེས་22ཉིན་བླངས་པའི་ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་བདེ་ཆེན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཀྲོའུ་སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་གྲོང་ཁྱེར་རྒྱལ་ཐང་གྲོང་རྡལ་རྡོ་མཁར་གནའ་གྲོང་དང་ཐག་རིང་དུ་གནས་པའི་གྲོང་གསར་གྱི་མཛེས་ལྗོངས་ཡིན་པ།
  【1】  【2】  【3】
    

  ཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར།