སྲིད་གཞུང་གི་ལས་དོན་སྙན་སྒྲོན།

འཕྲིན་གསར།

  1. ༄༅།།འཛམ་གླིང་ཡང་རྩེ་སྲུང་ནས། དུས་རབས་གས…
  2. ༄༅།།བོད་བྱང་ཐང་ས་མཐོའི་ཐོག་གི་དམིགས་བསལ…
  3. ༄༅།།རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པ…
  4. ༄༅།།རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པ…

སྲིད་གྲོས་ཚོགས་འདུ།

མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས།

བོད་ཀྱི་འཐུས་མི་དང་ཨུ་ཡོན།

དཔྱད་བརྗོད།