འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2015ལོའི་ཟླ་3ཚེས་4ཉིན།
 • མི་དམངས་དྲ་བ།

  ༄༅།།རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ཁྱབ་བསྒྲགས་
  ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ།

  གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས། 【2015ལོའི་ཟླ་ 03ཚེས་03ཉིན། 11:11】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། སྙིང་ལྕགས།)

   
  ༄༅།།རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ཁྱབ་བསྒྲགས་
ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ།
       མི་དམངས་དྲ་བའི་འཕྲིན། སྤྱི་ཟླ་3ཚེས་2ཉིན་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པའི་གསར་འགྱུར་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཚོགས་འདུ་མི་དམངས་ཚོགས་ཁང་ཆེ་མོར་འཚོགས་ཤིང་། ཚོགས་འདུའི་མགྲིན་ཚབ་པ་ལུའི་ཤིན་ཧྭ་ཡིས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་གནས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པ་མ་ཟད། གསར་འགོད་པའི་དྲི་བར་ལན་ཡང་བཏབ་པ་རེད།
  【1】  【2】  【3】  【4】
  ༄༅།།རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ཁྱབ་བསྒྲགས་
ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ།
    

  ཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར།