འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2015ལོའི་ཟླ་3ཚེས་23ཉིན།
 • མི་དམངས་དྲ་བ།

  ༄༅།།རྫ་ཆུའི་འགྲམ་དུ་ཆགས་པའི་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་གནའ་བོའི་ཚྭ་ཞིང་།

  གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས། 【2015ལོའི་ཟླ་ 03ཚེས་23ཉིན། 14:57】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། ཀླུ་མཚོ།)

   
  ༄༅།།རྫ་ཆུའི་འགྲམ་དུ་ཆགས་པའི་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་གནའ་བོའི་ཚྭ་ཞིང་།
       བོད་ལྗོངས་ཆབ་མདོ་སྨར་ཁམས་རྫོང་གི་ཚྭ་ཁ་ལྷོའི་གནའ་བོའི་ཚྭ་ཞིང་ནི་མིག་སྔའི་བར་ད་དུང་ཆེས་གདོད་མའི་ཚྭ་སྐེམ་པའི་ལག་ཤེས་མ་ཉམས་པར་གནས་པའི་ཚྭ་ཞིང་ཡིན་ཞིང་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་ལྷག་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན། འདི་རུ་ཚྭ་ཞིང་3000ལྷག་དང་ཚྭ་ལས་བྱེད་པའི་ཁྱིམ་ཚང་320ལྷག་ཙམ་ཡོད། དེ་གའི་མང་ཚོགས་ཚོས་རྫ་ཆུའི་འགྲམ་དུ་རི་གཤགས་ཁྲོན་པ་བརྐོས་ནས་བྲག་རྡོའི་གཏིང་ནས་ཚྭ་ཆུ་ལེན་ཞིང་ཚྭ་ཞིང་དུ་དྲངས་ཏེ་ཉི་མར་སྐེམ་པའམ་ཡང་ན་རླུང་སྐེམ་བྱས་ནས་ཚྭ་ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
  【1】  【2】  【3】  【4】
  ༄༅།།རྫ་ཆུའི་འགྲམ་དུ་ཆགས་པའི་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་གནའ་བོའི་ཚྭ་ཞིང་།
    

  ཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར།