འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2022ལོའི་ཟླ་8ཚེས་4ཉིན།

༄༅།།མངའ་རིས་ཀྱི་དབྱར་ཁ་སྐྱེ་སྟོབས་ཀྱི་དཔལ་འབར་ཡོད། 

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2022ལོའི་ཟླ་ 08ཚེས་04ཉིན། 15:12】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། རྟ་མགྲིན།)

 
༄༅།།མངའ་རིས་ཀྱི་དབྱར་ཁ་སྐྱེ་སྟོབས་ཀྱི་དཔལ་འབར་ཡོད།
     མི་དམངས་དྲ་བའི་འཕྲིན། དབྱར་དུས་སུ“ལྷ་རི”ཞེས་འབོད་པའི་གངས་རིན་པོ་ཆེ་དང“ལྷ་མཚོ”ཞེས་འབོད་པའི་མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ་ལ་སྐྱེ་སྟོབས་དཔལ་གྱིས་ཁེངས་ཡོད། གངས་རིན་པོ་ཆེ་ནི་བོད་ལྗོངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་སྤུ་ཧྲེང་རྫོང་ཁོངས་སུ་གནས་པ་དང་། གངས་ཏི་སེའི་རི་རྒྱུད་ཀྱི་རི་བོ་གཙོ་བོ་ཡིན། རི་རྒྱུད་དུ་ལོ་ཧྲིལ་བོར་གངས་ཀྱིས་གཡོག་ཡོད་པས་མཛེས་ཤིང་བརྗིད་ཉམས་ལྡན་པ་ཞིག་རེད། མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ་དང་། གནམ་མཚོ། ཡར་འབྲོག་གཡུ་མཚོ་བཅས་ལ་བོད་ཀྱི“ལྷ་མཚོ་གསུམ”ཞེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད།
【1】  【2】
༄༅།།མངའ་རིས་ཀྱི་དབྱར་ཁ་སྐྱེ་སྟོབས་ཀྱི་དཔལ་འབར་ཡོད།