འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2022ལོའི་ཟླ་1ཚེས་13ཉིན།

༄༅།།ནག་ཆུའི་ཁོངས་ཀྱི་རྫོང་དང་ཆུས་11ལ་གསའ་ཁྱབ་ཡོད། 

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2022ལོའི་ཟླ་ 01ཚེས་13ཉིན། 13:10】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། མཁའ་འགྲོ།)

 
༄༅།།ནག་ཆུའི་ཁོངས་ཀྱི་རྫོང་དང་ཆུས་11ལ་གསའ་ཁྱབ་ཡོད།
     མི་དམངས་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཉེ་ཆར་གསར་འགོད་པས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ནག་ཆུ་གྲོང་ཁྱེར་ནགས་ལས་དང་རྩྭ་ཐང་ཅུས་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱས་པར། རི་ཆུ་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ལྟེ་གནས་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་སྤེལ་བའི་ནག་ཆུ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་གསའ་ཡི་ཆེད་དོན་བརྟག་དཔྱད་ནང་། ནག་ཆུ་གྲོང་ཁྱེར་ཁོངས་ཀྱི་རྫོང་10དང་ཆུས་1ཚང་མར་གསའ་ཡི་འགུལ་བརྙན་ཟིན་ཐོར་བཀོད་ཐུབ་བྱུང་། དེ་ནི་ནག་ཆུའི་ས་ཁོངས་ཡོངས་ཀྱི་གསའ་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཐེངས་དང་པོ་ཡིན་པས། ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་ཁུལ་དང་གཙང་གསུམ་ཆུ་འགོའི་ས་ཁུལ་གྱི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ས་ཁོངས་ནང་གི་གསའ་ཡི་ཆ་འཕྲིན་ཁ་སྐོང་ནུས་ལྡན་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་ཆབས་ཅིག དེའི་ཐོག་ནས་ནག་ཆུ་གྲོང་ཁྱེར་ནི་གསའ་ཡི་འཚོ་གནས་ཁུལ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ས་ཁོངས་དེའི་ནང་གསའ་ཡི་ཁྱུ་ཚོགས་ཡོད་པ་མངོན་པ་རེད། 
དཔྱད་ཡིག་པར་རིས་འདི་ནི་2021ལོའི་ཟླ་8ཚེས་19ཉིན་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ནག་ཆུ་གྲོང་ཁྱེར་ས་ཁོངས་ནང་དམར་ཕྱིའི་པར་ཆས་ཀྱིས་པར་བླངས་པའི་གསའ་ཡི་འགུལ་བརྙན་རེད།
༄༅།།ནག་ཆུའི་ཁོངས་ཀྱི་རྫོང་དང་ཆུས་11ལ་གསའ་ཁྱབ་ཡོད།
༄༅།།ནག་ཆུའི་ཁོངས་ཀྱི་རྫོང་དང་ཆུས་11ལ་གསའ་ཁྱབ་ཡོད།