འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2024ལོའི་ཟླ་2ཚེས་2ཉིན།

༄༅།།མཚོ་སྔོན་འཇུ་ལག་གི་དགུན་དུས་ཀྱི་གངས་དཀར་རི་བོ། 

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2024ལོའི་ཟླ་ 01ཚེས་26ཉིན། 16:18】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། རྟ་མགྲིན།)

 
འདི་ནི་ཟླ་1ཚེས་23ཉིན་པར་བརྒྱབ་པའི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཀྲོའུ་འཇུ་ལག་ཧུད་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་གངས་དཀར་རི་བོ་ཡིན་པ།
འདི་ནི་ཟླ་1ཚེས་23ཉིན་པར་བརྒྱབ་པའི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཀྲོའུ་འཇུ་ལག་ཧུད་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་གངས་དཀར་རི་བོ་ཡིན་པ།
     གངས་དཀར་རི་བོ་ནི་མདོ་ལ་རིང་མོའི་ཤར་རྒྱུད་ཀྱི་རི་མཐོ་ཤོས་དེ་ཡིན་པ་དང་། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཀྲོའུ་འཇུ་ལག་ཧུད་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་ཁོངས་སུ་གནས་ཡོད། དགུན་དུས་རི་རྩེར་ཁ་བས་བཀླུབས་ནས་མཛེས་སྡུག་ལྟ་བས་མི་ངོམ་པ་ཞིག་ཡོད།
འདི་ནི་ཟླ་1ཚེས་23ཉིན་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཀྲོའུ་འཇུ་ལག་ཧུད་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་གངས་དཀར་རི་བོའི་འདབས་རོལ་གྱི་གནའ་བ་ཡིན་པ།
འདི་ནི་ཟླ་1ཚེས་23ཉིན་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཀྲོའུ་འཇུ་ལག་ཧུད་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་གངས་དཀར་རི་བོའི་འདབས་རོལ་གྱི་གནའ་བ་ཡིན་པ།