འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2023ལོའི་ཟླ་11ཚེས་21ཉིན།

༄༅།།ལྷུན་གྲུབ་རྫོང་དུ་ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་ནག་སླེབས་འདུག 

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2023ལོའི་ཟླ་ 11ཚེས་21ཉིན། 15:36】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། རྟ་མགྲིན།)

 
༄༅།།ལྷུན་གྲུབ་རྫོང་དུ་ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་ནག་སླེབས་འདུག
     ཟླ་11ཚེས་19ཉིན་གྱི་ཞོགས་པར། བོད་ལྗོངས་ལྷ་ས་ལྷུན་གྲུབ་རྫོང་ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་ནག་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་ནང་། ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་ནག་གིས་གཟན་འཚོལ་བ་དང་རྩེད་འཇོར་རོལ་བཞིན་ཡོད། ལྷ་སའི་བྱང་རྒྱུད་ཀྱི་ལྷུན་གྲུབ་རྫོང་གི་ཆ་སྙོམས་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ལས་མཐོ་ཚད་སྨི་4200ཙམ་ཡོད་ལ། དེ་ནི་ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་ནག་དགུན་སྐྱེལ་ས་གཙོ་བོའི་གྲས་ཤིག་རེད། མིག་སྔར་ལྷུན་གྲུབ་རྫོང་དུ་དགུན་སྐྱེལ་བར་སླེབས་པའི་ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་ནག་2000ཙམ་ཟིན་ཡོད།
【1】  【2】  【3】
༄༅།།ལྷུན་གྲུབ་རྫོང་དུ་ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་ནག་སླེབས་འདུག