འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2023ལོའི་ཟླ་4ཚེས་4ཉིན།

༄༅།།ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་ནག་གཙང་གསུམ་གྱི་ཆུ་འགོར་སླེབས། 

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2023ལོའི་ཟླ་ 04ཚེས་04ཉིན། 14:57】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། མཁའ་འགྲོ།)

 
 

         ཉེ་ཆར། པར་རྒྱག་པ་བསྟན་འཛིན་བསམ་འགྲུབ་ཀྱིས་གཙང་གསུམ་ཆུ་འགོ་རུ་ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་ནག་མང་པོ་ཞིག་འབྱོར་བའི་རྣམ་པ་བརྙན་དུ་ཕབ་ཡོད།