འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2023ལོའི་ཟླ་3ཚེས་22ཉིན།

༄༅།།ལོ་རྒྱུས་ཡུན་རིང་ལྡན་པའི་གཙང་རུམ་འཐག་རྩལ། 

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2023ལོའི་ཟླ་ 03ཚེས་22ཉིན། 11:01】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། མཁའ་འགྲོ།)

 
༄༅།།ལོ་རྒྱུས་ཡུན་རིང་ལྡན་པའི་གཙང་རུམ་འཐག་རྩལ།
    རྒྱལ་རྩེ་ནི་བོད་ལྗོངས་ཀྱི་གཙང་རུམ་ཐོན་ཡུལ་གྲགས་ཅན་ཞིག་རེད། རྒྱལ་རྩེའི་གཙང་རུམ་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཡུན་རིང་ལྡན་པ་དང་། ཚོན་མདོག་རྣམ་པར་བཀྲ་ཞིང་། རི་མོར་མི་རིགས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ཁྱད་ཆོས་ལྡན། 
༄༅།།ལོ་རྒྱུས་ཡུན་རིང་ལྡན་པའི་གཙང་རུམ་འཐག་རྩལ།
༄༅།།ལོ་རྒྱུས་ཡུན་རིང་ལྡན་པའི་གཙང་རུམ་འཐག་རྩལ།
༄༅།།ལོ་རྒྱུས་ཡུན་རིང་ལྡན་པའི་གཙང་རུམ་འཐག་རྩལ།