འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2024ལོའི་ཟླ་2ཚེས་2ཉིན།

༄༅།།ཡུལ་འདིར་གནའ་ཤུལ་གཉིས་རྙེད་འདུག 

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2024ལོའི་ཟླ་ 01ཚེས་03ཉིན། 15:05】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། རྟ་མགྲིན།)

 
༄༅།།ཡུལ་འདིར་གནའ་ཤུལ་གཉིས་རྙེད་འདུག
     ཟླ་1ཚེས་2ཉིན། གསར་འགོད་པས་ཉིང་པའོ་གྲོང་ཁྱེར་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་དོ་དམ་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་གསལ། ཀྲེ་ཅང་ཉིང་པའོ་ནས་ཧྲུའུ་ཆའོ་རྗེས་ཤུལ་དང་ཕན་ཅ་ཏ་ཡི་རྗེས་ཤུལ་སོགས་གནའ་བོའི་རྗེས་ཤུལ་གཉིས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་དང་། ལོ་རྒྱུས་སྔ་ཤོས་དེ་ལེའང་ཀྲུའུ་རིག་གནས་དུས་སྐབས་བར་ཁུངས་འདེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། དེའི་ནང་ཧྲུའུ་ཆའོ་གནའ་ཤུལ་སྔོག་འདོན་བྱས་པ་དེས་དབྱིན་ཅང་གཙང་པོའི་འབབ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་དྲུག་གི་གནའ་ཤུལ་གྱི་སྟོང་ཆ་བསྐངས་པ་དང་། ཕན་ཅ་ཏ་ཡི་གནའ་ཤུལ་ནི་ཡིག་བཀོད་ལོ་རྒྱུས་མ་བྱུང་གོང་གི་དུས་སྐབས་ཀྱི་ཤུལ་བཞག་གཙོ་བོ་རེད། 
【1】  【2】
༄༅།།ཡུལ་འདིར་གནའ་ཤུལ་གཉིས་རྙེད་འདུག