འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2023ལོའི་ཟླ་4ཚེས་19ཉིན།

༄༅།།མཚོ་སྔོན་ཁྲི་ཀའི་ཏན་ཞ་ས་བྱད་ཀྱི་མཛེས་ལྗོངས། 

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2023ལོའི་ཟླ་ 04ཚེས་19ཉིན། 16:09】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། མཁའ་འགྲོ།)

 
༄༅།།མཚོ་སྔོན་ཁྲི་ཀའི་ཏན་ཞ་ས་བྱད་ཀྱི་མཛེས་ལྗོངས།
   དཔྱིད་ཀའི་ཉི་འོད་དྲོན་མོའི་འོག་ཏུ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་གི་ཏན་ཞ་ས་བྱད་ནི་ཚོན་མདངས་རྣམ་པར་བཀྲ་ཞིང་། བརྗིད་ཆགས་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིག་ཡིན།
【1】  【2】
༄༅།།མཚོ་སྔོན་ཁྲི་ཀའི་ཏན་ཞ་ས་བྱད་ཀྱི་མཛེས་ལྗོངས།