༄༅།།ཤང་ཀང་གི་མཛད་སྒོ་ཁག་ཐུགས་གྲ་ལེགས་འགྲིག་ངང་མཇུག་འགྲིལ་ཏེ་ཀྲུའ…

༄༅།།ཤང་ཀང་མེས་རྒྱལ་གྱི་པང་དུ་ལོག་ནས་ལོ་20འཁོར་བར་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་བ…

༄༅།།ཞི་ཅིན་ཕིང་ཤང་ཀང་མེས་རྒྱལ་གྱི་པང་དུ་ལོག་ནས་ལོ་20འཁོར་བར་རྟེན…

༄༅།།ཞི་ཅིན་ཕིང་《ཀོང་ཏུང་དང་། ཤང་ཀང་། ཨའོ་མོན་བཅས་ཀྱི་མཉམ་ལས་གཏིང…

༄༅།།ལི་ཁེ་ཆང་གིས་ཞང་ཀང་མེས་རྒྱལ་གྱི་པང་དུ་ལོག་ནས་ལོ་ངོ་20འཁོར་བའ…

༄༅།།མེས་རྒྱལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་བྱས་ནས་ཤང་ཀང་གི་ཕུགས་འདུན་གཏོ…

༄༅།།ཞང་ཀང་མེས་རྒྱལ་གྱི་པང་དུ་ལོག་ནས་ལོ་ངོ་20འཁོར་བ།

༄༅།།ཟླ་7ཚེས་1ཉིན་ནས་བཟུང་《ཤང་ཀང་མེས་རྒྱལ་གྱི་པང་དུ་ལོག་ནས་ལོ་ངོ་…

བརྙན་རིས་གསར་འགྱུར།

ལོ་20རིང་གི་ཞང་ཀང་།

པར་རིས་གསར་འགྱུར།