འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2022ལོའི་ཟླ་1ཚེས་7ཉིན།

༄༅།།མདོ་ལ་རི་བོའི་རི་སྐྱེས་སྲོགས་ཆགས་ཀྱིས་ཟས་འཚོལ་བ།

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2022ལོའི་ཟླ་ 01ཚེས་07ཉིན། 13:51】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། རྟ་མགྲིན།)

 
༄༅།།མདོ་ལ་རི་བོའི་རི་སྐྱེས་སྲོགས་ཆགས་ཀྱིས་ཟས་འཚོལ་བ།
     མི་དམངས་དྲ་བའི་འཕྲིན། དགུན་དུས་ཀྱི་ཀན་སུའུ་མདོ་ལ་རི་བོའི་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་ནང་གཡི་དང་། ཝ་མོ། ཤྭ་བ། རི་སྤྱང་། གནའ་བ་སོགས་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ཀྱིས་བག་ཡངས་ངང་ཟས་འཚོལ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།
ཀན་སུའུ་མདོ་ལ་རི་བོའི་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་ནི་མཚོ་བོད་དང་། སོག་ཞིན། ས་སེར་བཅས་ས་མཐོ་ཆེན་པོ་གསུམ་གྱི་ས་མཚམས་ཀྱི་མདོ་ལ་རི་བོའི་བྱང་འདབས་སུ་གནས་པ་དང་། ནགས་ཚལ་སྣོད་བཅུད་མ་ལག་རིགས་ཀྱི་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་ཡིན་ཞིང་། སྤྱིའི་རྒྱ་ཁྱོན་སྤྱི་ཆིང་ཁྲི་265.3ཟིན་ཡོད། མཚོ་སྔོན་གྱི་གསོམ་སྡོང་དང་གསའ།  ཤྭ་བ། འབྲོང་། རྐྱང་། གཡི་སོགས་སྐྱེ་དངོས་ནི་སྲུང་སྐྱོང་བྱ་ཡུལ་ཡིན་པ་རེད།
【1】  【2】  【3】
༄༅།།མདོ་ལ་རི་བོའི་རི་སྐྱེས་སྲོགས་ཆགས་ཀྱིས་ཟས་འཚོལ་བ།