འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2021ལོའི་ཟླ་10ཚེས་11ཉིན།

༄༅།།རླངས་སྣུམ་དང་ཁྲའེ་སྣུམ་གྱི་རིན་གོང་ཆེས་ཆེར་སྤར་བ།

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2021ལོའི་ཟླ་ 10ཚེས་11ཉིན། 13:15】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། མཁའ་འགྲོ།)

 
༄༅།།རླངས་སྣུམ་དང་ཁྲའེ་སྣུམ་གྱི་རིན་གོང་ཆེས་ཆེར་སྤར་བ།
    མི་དམངས་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཟླ་10ཚེས9ཉིན། རྒྱལ་ཁབ་འཕེལ་སྒྱུར་ཨུ་ལྷན་གྱིས་ཉེ་དུས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲོམ་རའི་སྣུམ་རིན་འགྱུར་ལྡོག་འགྲོ་ཚུལ་ལ་གཞིགས་ནས། ད་ལྟ་ལག་ལེན་བསྟར་བཞིན་པའི་བཅོས་སྣུམ་གྱི་རིན་གོང་གྲུབ་པའི་ལམ་སྲོལ་གཞིར་བཟུང་། 2021ལོའི་ཟླ་10ཚེས་9ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་24ནས་བཟུང་། རྒྱལ་ནང་གི་རླངས་སྣུམ་དང་ཁྲའེ་སྣུམ་གྱི་རིན་གོང་ཏུན་རེར་སྒོར་345དང་སྒོར་330སོ་སོར་སྤར་ཡོད་ཅེས་བཤད་པ་རེད། ད་ཐེངས་ཀྱི་རིན་གོང་སྙོམས་སྒྲིག་ལ་ཕབ་ན་ཧྲེང་རེར་སྒོར་0.3ཙམ་སྤར་ཡོད་པ་རེད།
༄༅།།རླངས་སྣུམ་དང་ཁྲའེ་སྣུམ་གྱི་རིན་གོང་ཆེས་ཆེར་སྤར་བ།