འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2021ལོའི་ཟླ་4ཚེས་1ཉིན།

༄༅།།རླངས་སྣུམ་གྱི་རིན་གོང་མར་ཆགས་པ། 

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2021ལོའི་ཟླ་ 04ཚེས་01ཉིན། 14:57】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། མཁའ་འགྲོ།)

 
འདི་ནི་སྣུམ་སྣོན་ས་ཚུགས་ཀྱི་ལས་སྒྲུབ་པས་རླངས་འཁོར་ལ་སྣུམ་བླུག་བཞིན་པ་ཡིན།
འདི་ནི་སྣུམ་སྣོན་ས་ཚུགས་ཀྱི་ལས་སྒྲུབ་པས་རླངས་འཁོར་ལ་སྣུམ་བླུག་བཞིན་པ་ཡིན།
    མི་དམངས་དྲ་བའི་འཕྲིན། བསྟུན་མར་ཐེངས་དགུ་ལ་རིན་གོང་འཕར་རྗེས། རླངས་སྣུམ་དང་ཁྲའེ་ཡིའུ་སྣུམ་གྱི་རིན་གོང་ད་ལོའི་ཚུན་ཐོག་མར་མར་ཆགས་པ་རེད། ཟླ་3ཚེས་31ཉིན་རྒྱལ་ཁབ་འཕེལ་རྒྱས་སྒྱུར་བཅོས་ཨུ་ལྷན་གྱིས། ཉེ་ཆར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲོམ་རའི་སྣུམ་གྱི་རིན་གོང་འགྱུར་ལྡོག་བྱུང་ཚུལ་ལ་གཞིགས་ནས། ད་ལྟ་སྤྱོད་བཞིན་པའི་སྣུམ་གྱི་རིན་གོང་འགྲུབ་པའི་ལམ་སྲོལ་ལྟར། ཚེས་31ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་24ནས་བཟུང་། རྒྱལ་ནང་རླངས་སྣུམ་དང་ཁྲའེ་ཡིའུ་སྣུམ་གྱི་རིན་གོང་ཏུན་རེར་སོ་སོར་སྒོར་225དང་220མར་གཅོག་རྒྱུ་དང་། ཧྲེང་རེ་ལ་ཕབ་རྩིས་བྱས་ནས་སྒོར་ཟུར་2ཙམ་ཆགས་ཡོད། འདི་ནི་སྣུམ་སྣོན་ས་ཚུགས་ཀྱི་ལས་སྒྲུབ་པས་རླངས་འཁོར་ལ་སྣུམ་བླུག་བཞིན་པ་ཡིན།
༄༅།།རླངས་སྣུམ་གྱི་རིན་གོང་མར་ཆགས་པ།