འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2020ལོའི་ཟླ་11ཚེས་23ཉིན།

༄༅༎2020ལོའི་ཆོས་མ་ཤང་སྐབས་དང་པོའི་མ་བྱན་གྱི་རྩལ་ནུས་གསོ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭ

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2020ལོའི་ཟླ་ 11ཚེས་22ཉིན། 10:55】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། ཚེ་རིང་།)

 
༄༅༎2020ལོའི་ཆོས་མ་ཤང་སྐབས་དང་པོའི་མ་བྱན་གྱི་རྩལ་ནུས་གསོ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭ
     ཉེ་ཆར། གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་ལྷ་རྩེ་རྫོང་ཆོས་མ་ཤང་གིས་མ་བྱན་གྱི་རྩལ་ནུས་གསོ་སྦྱོང་སྐབས་དང་པོ་བྱས་པ་རེད། ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་། ཆོས་མ་ཤང་གིས་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་སྒྲིག་འཛུགས་ཧུར་ཐག་བྱས་ཏེ་རྩལ་ནུས་གསོ་སྦྱོང་ལ་ཞུགས་པ་མ་ཟད། ལས་ཞུགས་ཀྱི་འདོད་འདུན་དང་། ལས་ཞུགས་ཀྱི་རྩལ་ནུས། ལས་ཞུགས་ཀྱི་ལས་གནས་བཅས་གནད་སྨིན་སྦྲེལ་མཐུད་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་ནས་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཞུགས་གཞན་སྒྱུར་དང་འབབ་འཕར་ཕྱུག་འགྱུར་ལ་རོགས་རམ་བྱས་པ་རེད།
     འདི་ནི་གསོ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭའི་སློབ་མས་ཁ་ལག་བཟོ་སྟངས་སྦྱོང་བཞིན་པ།