འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2020ལོའི་ཟླ་10ཚེས་18ཉིན།

༄༅༎མཚོ་སྔོན་གྱི་ཨ་ཆེན་གངས་རྒྱབ་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་སྐྱེད་ཚལ་དུ་གྱུར་པ།

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2020ལོའི་ཟླ་ 10ཚེས་17ཉིན། 12:16】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། ཚེ་རིང་།)

 
༄༅༎མཚོ་སྔོན་གྱི་ཨ་ཆེན་གངས་རྒྱབ་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་སྐྱེད་ཚལ་དུ་གྱུར་པ།
     ཨ་ཆེན་གངས་རྒྱབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་ནི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཀྲོའུ་ཡི་ནུབ་རྒྱུད་དུ་ཆགས་ཡོད། འདི་ནི་ཀྲུང་གོས་བསྐྲུན་པའི་རྒྱ་ཁྱོན་ཆེ་ཤོས་དང་། ས་བབ་མཐོ་ཤོས། རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤོས་བཅས་ཀྱི་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་གྲས་ཤིག་རེད། 2017ལོའི་ཟླ་7པར《འཛམ་གླིང་ཤུལ་བཞག་མིང་གཞུང》ནང་འཇུག་རྒྱུའི་ཆོག་མཆན་ཐོབ་ནས། ཀྲུང་གོའི་འཛམ་གླིང་ཤུལ་བཞག་ཨང་51པར་གྱུར་པ་རེད། འདི་ནི་ཉེ་དུས་ཨ་ཆེན་གངས་རྒྱབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་ནས་པར་དུ་བླངས་པའི་གཙོད་ཡིན་པ།