འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2020ལོའི་ཟླ་5ཚེས་13ཉིན།

༄༅།།མཚོ་སྔོན་སྐུ་འབུམ་རྫོང་རྒྱ་ཡག་བོད་རུམ་ལག་རྩལ་གསོ་སྦྱོང་ཁང་།

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2020ལོའི་ཟླ་ 05ཚེས་13ཉིན། 13:46】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། མཁའ་འགྲོ།)

 
༄༅།།མཚོ་སྔོན་སྐུ་འབུམ་རྫོང་རྒྱ་ཡག་བོད་རུམ་ལག་རྩལ་གསོ་སྦྱོང་ཁང་།
   མི་དམངས་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཟླ་5ཚེས་8ཉིན། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྐུ་འབུམ་རྫོང་རྒྱ་ཡག་གྲོང་ཚོའི་རྒྱ་ཡག་བོད་རུམ་ལག་རྩལ་གསོ་སྦྱོང་ཁང་དུ། རྒྱ་ཡག་བོད་རུམ་གྱི་རྒྱུན་འཛིན་པ་ཨང་བདུན་པ་དབྱང་ཡུང་ལེང་གིས་བོད་རུམ་བཟོ་རྩལ་འགྲེམས་སྟོན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དབྱང་ཡུང་ལེང་གིས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་དོན། རྒྱ་ཡག་གྲོང་ཚོར་ལོ་ངོ་300ལྷག་གི་བོད་རུམ་འཐག་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པ་དང་། རྒྱ་ཡག་གྲོང་ཚོའི་བོད་རུམ་གྱི་མདོག་ཁ་དྭངས་ལ་ཚོན་མདོག་མི་འགྱུར་བ། རྒྱུ་སྤུས་ལེགས་ཤིང་འཇམ་པོ་ཡོད་པས་ལོ་200ཙམ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཆོག་གི་ཡོད། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བཟོ་རྩལ་དང་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཟབ་མོ་ལྡན་པས། རྒྱ་ཡག་གྲོང་ཚོའི་བོད་རུམ་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་བོད་རུམ་ལ་དགའ་པོ་ཡོད་མཁན་གྱི་དགའ་བསུ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད།
【1】  【2】
༄༅།།མཚོ་སྔོན་སྐུ་འབུམ་རྫོང་རྒྱ་ཡག་བོད་རུམ་ལག་རྩལ་གསོ་སྦྱོང་ཁང་།