འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2019ལོའི་ཟླ་7ཚེས་22ཉིན།

༄༅།།ཆུ་རྐྱལ། སྐྱེས་པའི་སྨི་400ཡི་རང་མོས་ཆུ་རྐྱལ་ནང་སུན་དབྱང་ལ་ཨང་དང་པོ་ཐོབ།

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2019ལོའི་ཟླ་ 07ཚེས་22ཉིན། 14:06】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། མཁའ་འགྲོ།)

 
༄༅།།ཆུ་རྐྱལ། སྐྱེས་པའི་སྨི་400ཡི་རང་མོས་ཆུ་རྐྱལ་ནང་སུན་དབྱང་ལ་ཨང་དང་པོ་ཐོབ།
    མི་དམངས་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཟླ་7ཚེས་21ཉིན།  ཧན་གོར་འཚོགས་པའི་2019ལོའི་འཛམ་གླིང་གི་ཆུ་རྐྱལ་ལེགས་སྐྱེས་འགྲན་བསྡུར་གྱི་སྐྱེས་པའི་སྨི་400ཡི་རང་མོས་མཐའ་བསྡུར་ནང་ཀྲུང་གོའི་འགྲན་ཞུགས་པ་སུན་དབྱང་ལ་ཨང་དང་པོ་ཐོབ་ཡོད།
༄༅།།ཆུ་རྐྱལ། སྐྱེས་པའི་སྨི་400ཡི་རང་མོས་ཆུ་རྐྱལ་ནང་སུན་དབྱང་ལ་ཨང་དང་པོ་ཐོབ།
༄༅།།ཆུ་རྐྱལ། སྐྱེས་པའི་སྨི་400ཡི་རང་མོས་ཆུ་རྐྱལ་ནང་སུན་དབྱང་ལ་ཨང་དང་པོ་ཐོབ།