འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2019ལོའི་ཟླ་7ཚེས་8ཉིན།

༄༅།།མཚོ་སྔོན་པོར་ཙོང་ཉ་ཕྱིར་རྒྱུ་བའི་དུས་ཚིགས་ཤར་བ།

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2019ལོའི་ཟླ་ 07ཚེས་08ཉིན། 13:56】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། མཁའ་འགྲོ།)

 
༄༅།།མཚོ་སྔོན་པོར་ཙོང་ཉ་ཕྱིར་རྒྱུ་བའི་དུས་ཚིགས་ཤར་བ།
     མི་དམངས་དྲ་བའི་འཕྲིན། དབྱར་གཞུང་གི་དུས་སུ།  རང་རྒྱལ་གྱི་སྐམ་སའི་ཚྭ་མཚོ་ཆེ་ཤོས་ཏེ་མཚོ་སྔོན་པོར་ཙོང་ཉ་ཚོ་དང་ཚོ་བྱས་ནས་མཚོའི་ནང་བཞུར་བའི་ཆུ་བོའི་ཆུ་རྒྱུན་དང་ལྡོག་ནས་ཕྱིར་རྒྱུ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ཆུ་སྟོད་ཀྱི་ཚྭ་མེད་ཆུ་བོའི་ནང་ཉ་ཕྲུག་སྐྱེ་བར་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པས། “གཙང་ཆུ་ཕྱེད་ཀ་དང་ཙོང་ཉ་ཕྱེད་ཀ”ཡི་ངོ་མཚར་རྣམ་པ་གྲུབ་ཡོད། 
【1】  【2】  【3】  【4】  【5】  【6】  【7】  【8】  【9】
༄༅།།མཚོ་སྔོན་པོར་ཙོང་ཉ་ཕྱིར་རྒྱུ་བའི་དུས་ཚིགས་ཤར་བ།