འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2019ལོའི་ཟླ་2ཚེས་1ཉིན།

༄༅༎པར་ཙིར་གྱི་རགས་ཁ་ཤོར་བའི་དོན་རྐྱེན་ནང་རྐྱེན་ལམ་དུ་ཤོར་བའི་མི་གྲངས་99བར་འཕར་བ།

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2019ལོའི་ཟླ་ 02ཚེས་01ཉིན། 13:46】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། ཚེ་རིང་།)

 
ཟླ་1ཚེས་30ཉིན་པར་ཙིར་གྱི་པུ་ལུའུ་མ་ཏི་ནེའུ་རུ་རོགས་སྐྱོབ་མི་སྣས་རགས་ཁ་ཤོར་བའི་དོན་རྐྱེན་ཐོན་ཡུལ་དུ་འཚོལ་སྐྱོབ་བྱེད་བཞིན་པ།
ཟླ་1ཚེས་30ཉིན་པར་ཙིར་གྱི་པུ་ལུའུ་མ་ཏི་ནེའུ་རུ་རོགས་སྐྱོབ་མི་སྣས་རགས་ཁ་ཤོར་བའི་དོན་རྐྱེན་ཐོན་ཡུལ་དུ་འཚོལ་སྐྱོབ་བྱེད་བཞིན་པ།
    མི་དམངས་དྲ་བའི་འཕྲིན། པར་ཙིར་གྱི་སྨི་ན་སི་ཅི་ལ་སི་ཀྲོའུ་ཡི་དམངས་ཟོན་སྡེ་ཚན་གྱིས་ཚེས་30ཉིན་གྱི་དགོང་མོར་བརྡ་ཁྱབ་བཏང་དོན། ཉིན་དྲུག་པའི་འཚོལ་སྐྱོབ་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་རྗེས་ཀྲོའུ་དེར་ཐོན་པའི་རགས་ཁ་ཤོར་བའི་དོན་རྐྱེན་ཁྲོད་མི་99རྐྱེན་ལམ་དུ་ཤོར་བ་གཏན་འཁེལ་བྱས་ཡོད་ལ། མི་259གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བརྗོད།
ཟླ་1ཚེས་30ཉིན་པར་ཙིར་གྱི་པུ་ལུའུ་མ་ཏི་ནེའུ་རུ་རོགས་སྐྱོབ་ཐད་འཕུར་གནམ་གྲུ་ཞིག་གིས་རགས་ཁ་ཤོར་བའི་དོན་རྐྱེན་ཁྲོད་རྐྱེན་ལམ་དུ་ཤོར་བའི་མི་སྣའི་ཕུང་པོ་དབོར་སྐྱེལ་བྱེད་བཞིན་པ།
ཟླ་1ཚེས་30ཉིན་པར་ཙིར་གྱི་པུ་ལུའུ་མ་ཏི་ནེའུ་རུ་རོགས་སྐྱོབ་ཐད་འཕུར་གནམ་གྲུ་ཞིག་གིས་རགས་ཁ་ཤོར་བའི་དོན་རྐྱེན་ཁྲོད་རྐྱེན་ལམ་དུ་ཤོར་བའི་མི་སྣའི་ཕུང་པོ་དབོར་སྐྱེལ་བྱེད་བཞིན་པ།