འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2019ལོའི་ཟླ་1ཚེས་28ཉིན།

༄༅།།མཚོ་སྔོན་གྱི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་དང་སྲིད་གྲོས་ཨུ་ཡོན་གྱིས་ལུས་ལ་
གཟབ་མཆོར་སྤྲས་ནས་“ཚོགས་འདུ་གཉིས”ལ་ཞུགས་པ།

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2019ལོའི་ཟླ་ 01ཚེས་28ཉིན། 13:17】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། ཚེ་རིང་།)

 
༄༅།།མཚོ་སྔོན་གྱི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་དང་སྲིད་གྲོས་ཨུ་ཡོན་གྱིས་ལུས་ལ་
གཟབ་མཆོར་སྤྲས་ནས་“ཚོགས་འདུ་གཉིས”ལ་ཞུགས་པ།
     མི་དམངས་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཟླ་1ཚེས་27ཉིན། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གསུམ་པ་ཟི་ལིང་དུ་འཚོགས་འགོ་ཚུགས་པ་དང་། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ནི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་འདུས་སྡོད་ཁུལ་ཞིག་ཡིན་པས། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་དང་སྲིད་གྲོས་ཨུ་ཡོན་ཚོས་ལུས་ལ་དུས་ཆེན་གྱི་གཟབ་མཆོར་སྤྲས་ནས་ཞིང་ཆེན་དེའི“ཚོགས་འདུ་གཉིས”ལ་ཞུགས་པ་རེད།
【1】  【2】
༄༅།།མཚོ་སྔོན་གྱི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་དང་སྲིད་གྲོས་ཨུ་ཡོན་གྱིས་ལུས་ལ་
གཟབ་མཆོར་སྤྲས་ནས་“ཚོགས་འདུ་གཉིས”ལ་ཞུགས་པ།