འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2018ལོའི་ཟླ་5ཚེས་3ཉིན།
 • མི་དམངས་དྲ་བ།

  ༄༅།།ལི་པི་ཡའི་ཆེས་མཐོའི་འདེམས་བསྐོ་ཨུ་ལྷན་ལ"དབྱི་སི་ལམ་རྒྱལ་ཁབ"ཀྱིས་འཇབ་རྒོལ་
  བྱས་ནས་མི14རྐྱེན་ལམ་དུ་ཤོར་བ།

  གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས། 【2018ལོའི་ཟླ་ 05ཚེས་03ཉིན། 15:04】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། བསྟན་འཛིན།)

   
  ༄༅།།ལི་པི་ཡའི་ཆེས་མཐོའི་འདེམས་བསྐོ་ཨུ་ལྷན་ལ'དབྱི་སི་ལམ་རྒྱལ་ཁབ'ཀྱིས་འཇབ་རྒོལ་
བྱས་ནས་མི14རྐྱེན་ལམ་དུ་ཤོར་བ།
       མི་དམངས་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཟླ་5ཚེས་2ཉིན། ཐལ་སྐྱོད་རྩ་འཛུགས“དབྱི་སི་ལམ་རྒྱལ་ཁབ”ཀྱི་ལི་པི་ཡའི་ཡན་ལག་དྲག་ཆས་པས་ཐི་རི་ཕོ་ལིའི་གྲོང་ཁྱེར་ལྟེ་གནས་སུ་ཡོད་པའི་ལི་པི་ཡའི་ཆེས་མཐོའི་འདེམས་བསྐོ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་བཅའ་སྡོད་བྱ་ཡུལ་དུ་རང་ལྕེབ་འཇབ་རྒོལ་བྱས་ནས་མིག་སྔར་མི་14རྐྱེན་ལམ་དུ་ཤོར་བ་དང་མི་10ལྷག་ཙམ་ལ་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་ཡོད་པ་རེད།
  ༄༅།།ལི་པི་ཡའི་ཆེས་མཐོའི་འདེམས་བསྐོ་ཨུ་ལྷན་ལ'དབྱི་སི་ལམ་རྒྱལ་ཁབ'ཀྱིས་འཇབ་རྒོལ་
བྱས་ནས་མི14རྐྱེན་ལམ་དུ་ཤོར་བ།
  ༄༅།།ལི་པི་ཡའི་ཆེས་མཐོའི་འདེམས་བསྐོ་ཨུ་ལྷན་ལ'དབྱི་སི་ལམ་རྒྱལ་ཁབ'ཀྱིས་འཇབ་རྒོལ་
བྱས་ནས་མི14རྐྱེན་ལམ་དུ་ཤོར་བ།
  ༄༅།།ལི་པི་ཡའི་ཆེས་མཐོའི་འདེམས་བསྐོ་ཨུ་ལྷན་ལ'དབྱི་སི་ལམ་རྒྱལ་ཁབ'ཀྱིས་འཇབ་རྒོལ་
བྱས་ནས་མི14རྐྱེན་ལམ་དུ་ཤོར་བ།
  ༄༅།།ལི་པི་ཡའི་ཆེས་མཐོའི་འདེམས་བསྐོ་ཨུ་ལྷན་ལ'དབྱི་སི་ལམ་རྒྱལ་ཁབ'ཀྱིས་འཇབ་རྒོལ་
བྱས་ནས་མི14རྐྱེན་ལམ་དུ་ཤོར་བ།
    

  ཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར།