འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2018ལོའི་ཟླ་4ཚེས་13ཉིན།
 • མི་དམངས་དྲ་བ།

  ༄༅།།ལྷ་སའི་མཁའ་དབྱིངས་སུ་ཉི་གུར་ཕུབ་པའི་གནམ་གཤིས་བསྟན་པ།

  གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས། 【2018ལོའི་ཟླ་ 04ཚེས་13ཉིན། 09:03】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། སྙིང་ལྕགས།)

   
  ༄༅།།ལྷ་སའི་མཁའ་དབྱིངས་སུ་ཉི་གུར་ཕུབ་པའི་གནམ་གཤིས་བསྟན་པ།
        མི་དམངས་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཟླ་4ཚེས་11ཉིན། བོད་ལྗོངས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མཁའ་དབྱིངས་སུ་ཉི་གུར་ཕུབ་པའི་གནམ་གཤིས་བསྟན་པ་རེད། ཉི་གུར་ཕུབ་པ་ནི་རླུང་ཁམས་ཆེན་པོའི་འོད་ཀྱི་སྐོར་གྱི་སྣང་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེ་ནི་ཉི་འོད་སྤྲིན་རིམ་ལ་ཕོག་དུས། འཁྱགས་ཟིལ་གྱི་དཀྱོག་འཕྲོའམ་ལྡོག་འཕྲོ་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད།
  ༄༅།།ལྷ་སའི་མཁའ་དབྱིངས་སུ་ཉི་གུར་ཕུབ་པའི་གནམ་གཤིས་བསྟན་པ།
    

  ཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར།