འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2016ལོའི་ཟླ་10ཚེས་20ཉིན།
 • མི་དམངས་དྲ་བ།

  ༄༅།།རླངས་སྣུམ་དང་ཁྲའེ་ཡིའུ་སྣུམ་གྱི་རིན་གོང་འཕར་བ་དང་ད་ལོའི་ནང་གི་འཕར་ཚད་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པ། 

  གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས། 【2016ལོའི་ཟླ་ 10ཚེས་20ཉིན། 15:49】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། བཀྲ་ཤིས།)

   
  ༄༅།།རླངས་སྣུམ་དང་ཁྲའེ་ཡིའུ་སྣུམ་གྱི་རིན་གོང་འཕར་བ་དང་ད་ལོའི་ནང་གི་འཕར་ཚད་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པ།
      མི་དམངས་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཟླ་10ཚེས་19ཉིན་རྒྱལ་ཁབ་འཕེལ་རྒྱས་བཅོས་སྒྱུར་ཨུ་ལྷན་གྱིས་ཉེ་ཆར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲོམ་རའི་སྣུམ་གྱི་རིན་གོང་ལ་འགྱུར་བ་བྱུང་ཚུལ་ལ་གཞིར་བཟུང་བ་དང་། ད་ལྟ་ལག་བསྟར་བྱེད་མུས་སྣུམ་གྱི་རིན་གྲུབ་པའི་རྐྱེན་སྲོལ་ལ་གཞིགས་ནས་2016ལོའི་ཟླ་10ཚེས་19ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་24ནས་བཟུང་རྒྱལ་ནང་གི་རླངས་སྣུམ་དང་ཁྲའེ་ཡིའུ་སྣུམ་གྱི་རིན་གོང་ཏུན་རེར་རླངས་སྣུམ་ལ་སྒོར་355རེ་དང་ཁྲའེ་ཡིའུ་སྣུམ་ལ་སྒོར་340རེ་སྤར་རྒྱུ་རེད། འདི་ནི་ཧོ་པེ་ཞིང་ཆེན་ཀོང་ཙུང་རྫོང་སྣུམ་སྣོན་ས་ཚིགས་ཤིག་གི་ལས་སྒྲུབ་མི་སྣས་རླངས་འཁོར་ལ་སྣུམ་སྣོན་བཞིན་ཡོད་པ། 
  ༄༅།།རླངས་སྣུམ་དང་ཁྲའེ་ཡིའུ་སྣུམ་གྱི་རིན་གོང་འཕར་བ་དང་ད་ལོའི་ནང་གི་འཕར་ཚད་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པ།
    

  ཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར།