འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2015ལོའི་ཟླ་9ཚེས་2ཉིན།
 • མི་དམངས་དྲ་བ།

  ༄༅།།མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་ཁང་མི་དམངས་དྲ་བའི་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་
  ལས་མི་སྡུད་བཞིན་ཡོད་པ།

  གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས། 【2015ལོའི་ཟླ་ 06ཚེས་03ཉིན། 16:13】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། སྙིང་ལྕགས།)

   
        མིག་སྔར་མི་དམངས་དྲ་བའི་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་ལས་མི་སྡུད་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། ལས་མིའི་ཆ་རྐྱེན་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡིན།
        དང་པོ། མེས་རྒྱལ་ལ་དགའ་བ་དང་། ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མེད་པ། 
        གཉིས་པ། སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་དངོས་གཞིའི་སློབ་མའམ་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ། 
        གསུམ་པ། བོད་རྒྱ་དང་རྒྱ་བོད། དབྱིན་བོད་ཡིག་སྒྱུར་སོགས་ལ་བྱང་ཆ་ལྡན་པ།
        བཞི་བ། དབུས་གཙང་སྐད་དང་། ཨམ་སྐད། ཁམས་སྐད་བཅས་ལ་བྱང་ཆ་ཡོད་མཁན་སྔོན་འདེམས་བྱ་རྒྱུ། 
        ལྔ་བ། གསར་འགྱུར་ལས་དོན་ལ་དགའ་ཞེན་དང་གསར་འགྱུར་གྱི་རྒྱུན་ཤེས་ཁོང་དུ་ཆུད་པ།
        དྲུག་པ། ལས་རྒྱུས་ཡོད་པའི་མི་སྣ་སྔོན་འདེམས་བྱ་རྒྱུ།
        ལས་ཀ་བྱེད་ཡུལ། པེ་ཅིང་། 
        ཐོ་འགོད་དུས་ཚོད། སྤྱི་ཟླ་8ཚེས་26ཉིན་ནས་ཟླ་9ཚེས་25ཉིན་བར།
        འབྲེལ་གཏུགས་ཁ་པར། 010-65368367  ཡིག་སྒམ། tibet@people.cn
    

  ཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར།