འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2014ལོའི་ཟླ་11ཚེས་21ཉིན།
 • མི་དམངས་དྲ་བ།

  ༄༅།།མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་ཁང་མི་དམངས་དྲ་བའི་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་
  གིས་ལས་མི་སྡུད་བཞིན་ཡོད་པ།

  གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས། 【2014ལོའི་ཟླ་ 11ཚེས་20ཉིན། 15:12】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། ལྷ་ལུང་།)

   
       མིག་སྔར་མི་དམངས་དྲ་བའི་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་ལས་མི་སྡུད་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། ལས་མིའི་ཆ་རྐྱེན་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡིན།
       དང་པོ། མེས་རྒྱལ་ལ་དགའ་བ་དང་། ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མེད་པ། 
       གཉིས་པ། སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་དངོས་གཞིའི་སློབ་མའམ་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ། 
       གསུམ་པ། བོད་རྒྱ་དང་རྒྱ་བོད། དབྱིན་བོད་ཡིག་སྒྱུར་སོགས་ལ་བྱང་ཆ་ལྡན་པ།
       བཞི་བ། དབུས་གཙང་སྐད་དང་། ཨམ་སྐད། ཁམས་སྐད་བཅས་ལ་བྱང་ཆ་ཡོད་མཁན་སྔོན་འདེམས་བྱ་རྒྱུ། 
       ལྔ་བ། གསར་འགྱུར་ལས་དོན་ལ་དགའ་ཞེན་དང་གསར་འགྱུར་གྱི་རྒྱུན་ཤེས་ཁོང་དུ་ཆུད་པ།
       དྲུག་པ། ལས་རྒྱུས་ཡོད་པའི་མི་སྣ་སྔོན་འདེམས་བྱ་རྒྱུ།
       འབྲེལ་གཏུགས་ཁ་པར། 010-65368365  ཡིག་སྒམ། tibet@people.cn
       འབྲེལ་གཏུགས་མི་སྣ། ལྷ་ལུང་། 
    

  ཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར།