འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2014ལོའི་ཟླ་11ཚེས་20ཉིན།
 • མི་དམངས་དྲ་བ།

  ༄༅།།བློ་མཐུན་ཡུས་ཀྲེང་ཧྲེང་མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས་བྱེད་པ།

  གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས། 【2014ལོའི་ཟླ་ 10ཚེས་14ཉིན། 09:36】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། ལྷ་ལུང་།)

   
  ༄༅།།བློ་མཐུན་ཡུས་ཀྲེང་ཧྲེང་མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས་བྱེད་པ།
      ཡུས་ཀྲེང་ཧྲེང་། ཕོ། རྒྱ་རིགས། 1945ལོའི་ཟླ་4པར་འཁྲུངས། ཀྲེ་ཅང་ཧྲའོ་ཤིང་ནས་ཡིན། 1963ལོའི་ཟླ་8པར་ལས་ཀར་ཞུགས། 1964ལོའི་ཟླ་11པར་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་ནང་ཞུགས།ཧའར་པིན་དམག་དོན་ལས་གྲྭ་སློབ་གླིང་ཏའོ་ཏན་འཕུར་མདའི་ལས་གྲྭ་ཚན་ཁག་མདེལ་ལམ་ཅན་གྱི་འཕུར་མདའི་རང་འགུལ་ཚོད་འཛིན་ཆེད་ལས་ནས་ཐོན། སློབ་གྲྭ་ཆེ་མོའི་སློབ་སྦྱོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པ་དང་བཟོ་བཀོད་པ་ཡིན། 
       ད་ལྟ་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་དང་། ཀྲུང་གོའི་མི་དམངས་ཆབ་སྲིད་གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུ་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་ཡིན། 
      1963ལོ་ནས་1968ལོ་བར་ཧའར་པིན་དམག་དོན་ལས་གྲྭ་སློབ་གླིང་གི་ཏའོ་ཏན་འཕུར་མདའ་ལས་གྲྭ་ཚན་ཁག་ཏུ་མདེལ་ལམ་ཅན་གྱི་འཕུར་མདའི་རང་འགུལ་ཚོད་འཛིན་ཆེད་ལས་སློབ་སྦྱོང་གནང་། 1968ལོ་ནས་1971ལོ་བར་ཧོ་པེ་ཞིང་ཆེན་ཀྲང་ཅ་ཁའུ་གྲོང་ཁྱེར་སྐུད་མེད་གློག་ཆས་བཟོ་གྲྭ་དྲུག་པར་ལག་རྩལ་པ་གནང་། 1971ལོ་ནས་1975ལོ་བར་ཧོ་པེ་ཞིང་ཆེན་ཀྲང་ཅ་ཁའུ་གྲོང་ཁྱེར་ཆའོ་ཤིས་སྐུད་མེད་གློག་ཆས་བཟོ་གྲྭར་ལག་རྩལ་པ་དང་འགན་ཁུར་བ་གནང་། 1975ལོ་ནས་1981ལོ་བར་འཕྲུལ་ཆས་བཟོ་ལས་པུའུ་གློག་རྡུལ་ལག་རྩལ་ཁྱབ་གདལ་བེད་སྤྱོད་ཞིབ་འཇུག་སུའོ་བཞི་པར་ལག་རྩལ་པ་དང་བཟོ་བཀོད་པ་གནང་། 1981ལོ་ནས་1982ལོ་བར་འཕྲུལ་ཆས་བཟོ་ལས་པུའུ་གློག་རྡུལ་ལག་རྩལ་ཁྱབ་གདལ་བེད་སྤྱོད་ཞིབ་འཇུག་སུའོ་བཞི་པར་སྤྱི་ཁྱབ་བཟོ་བཀོད་པ་གཞོན་པ་གནང་། 1982ལོ་ནས་1984ལོ་བར་གློག་རྡུལ་བཟོ་ལས་པུའུ་གློག་རྡུལ་ལག་རྩལ་ཁྱབ་གདལ་བེད་སྤྱོད་ཞིབ་འཇུག་སུའོ་རུ་སུའོ་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་།གློག་རྡུལ་བཟོ་ལས་པུའུ་རྩིས་རྒྱག་འཕྲུལ་འཁོར་བཟོ་ལས་དོ་དམ་ཅུས་ཁོངས་གཏོགས་ཁྲུའུ་གཉིས་པའི་ཁྲུའུ་ཀྲང་།སྤྱི་ཁྱབ་བཟོ་བཀོད་པ་གཞོན་པ་དང་དབྱིབས་ཆུང་འཕྲུལ་འཁོར་དོ་དམ་པུའི་ཀྲུའུ་རེན་གཅིག་ལྕོགས།གློག་རྡུལ་བཟོ་ལས་པུའི་འཆར་འགོད་སིའི་སི་ཀྲང་གཞོན་པ་བཅས་གནང་། 1984ལོ་ནས་1985ལོ་བར་ཀྲུང་གོ་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཕན་བདེ་ཐེབས་རྩ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་ཁུར་བ་དང་། ལས་འཛིན་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ། ཏང་ཙུའི་ཁོངས་མི་བཅས་གནང་། དེའི་རིང་1984ལོའི་ཟླ་12པར་སི་ཅུས་རྒན་པའི་རིམ་པར་གཏན་འཁེལ། 1985ལོའི་ཟླ་1ནས་ཟླ་3པ་བར་ཁང་ཧྭ་ཁེ་ལས་ཀུང་སིའི་སྤྱི་ཁྱབ་ཅིང་ལིའི་ལས་ཚབ་གནང་། 1985ལོ་ནས་1987ལོ་བར་ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཆེན་དབྱན་ཐའེ་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་གནང་། 1987ལོ་ནས་1989ལོ་བར་ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཆེན་དབྱན་ཐའེ་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་ཧྲི་ཀྲང་གནང་། 1989ལོ་ནས་1992ལོ་བར་ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཆེན་ཆིང་ཏའོ་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་། ཧྲི་ཀྲང་གཞོན་པ། ཧྲི་ཀྲང་བཅས་གནང་། 1992ལོ་ནས་1994ལོ་བར་ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་དང་། ཆིང་ཏའོ་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི།ཧྲི་ཀྲང་བཅས་གནང་། 1994ལོ་ནས་1997ལོ་བར་ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་དང་ཆིང་ཏའོ་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གནང་། 1997ལོ་ནས་1998ལོ་བར་འཛུགས་སྐྲུན་པུའི་ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ་གནང་། 1998ལོ་ནས་2001ལོ་བར་འཛུགས་སྐྲུན་པུའི་པུའུ་ཀྲང་དང་ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གནང་། 2001ལོ་ནས་2002ལོ་བར་ཧུའུ་པེ་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཧྲུའུ་ཅི་གནང་། 2002ལོ་ནས་2003ལོ་བར་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་དང་། ཧུའུ་པེ་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཧྲུའུ་ཅི།ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་བཅས་གནང་། 2003ལོ་ནས་2007ལོ་བར་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་དང་ཧུའུ་པེ་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཧྲུའུ་ཅི་གནང་། 2007ལོ་ནས་2008ལོ་བར་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་དང་ཧྲང་ཧའེ་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གནང་། 2008ལོ་ནས་2011ལོ་བར་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་དང་། ཧྲང་ཧའེ་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི། 2010ལོའི་ཧྲང་ཧའེ་འཛམ་གླིང་དངོས་མང་སྟོན་ཚོགས་རྩ་འཛུགས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན་གཞོན་པ་དང་པོ་དང་ལག་བསྟར་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་བཅས་གནང་། 2011ལོ་ནས་2012ལོ་བར་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་དང་ཧྲང་ཧའེ་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གནང་། 2012ལོ་ནས་ད་བར་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་དང་། ཧྲང་ཧའེ་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི།སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་ཀྲུང་དབྱང་གི་རྗེས་སྣོན་ཨུ་ཡོན། སྐབས་བཅོ་ལྔ་པ་དང་། སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ།སྐབས་བཅུ་བདུན་པ། སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པ་བཅས་ཀྱི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན། སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ་དང་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན། སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་དང་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་བཅས་གནང་།
    

  ཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར།