འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2014ལོའི་ཟླ་8ཚེས་27ཉིན།
 • མི་དམངས་དྲ་བ།

  ༄༅།།རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་
  བཅུ་པས་ཚོགས་ཆུང་བགོས་ནས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ།

  གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས། 【2014ལོའི་ཟླ་ 08ཚེས་27ཉིན། 11:17】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ།ལྷ་ལུང་།)

   
      མི་དམངས་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཟླ་8ཚེས་26ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་བཅུ་པས་ཚོགས་ཆུང་བགོས་ནས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ཏེ་སྔོན་རྩིས་སྐོར་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་དག་བཅོས་འཆར་ཟིན་ལ་ཞུ་དག་ཐེངས་བཞི་པ་བྱས་པའི་འཆར་ཟིན་ལ་གྲོས་ཞིབ་དང་། ཤང་ཀང་དམིགས་བསལ་སྲིད་འཛིན་ཁུལ་གྱི་2017ལོའི་སྲིད་འཛིན་འགོ་འདོམས་དང་དེ་བཞིན་2016ལོའི་ཁྲིམས་བཟོའི་ལྷན་ཚོགས་འབྱུང་ཐབས་ལ་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་དགོས་མིན་སྐོར་གྱི་སྙན་ཞུར་གྲོས་ཞིབ་བྱས། ཨུ་ཡོན་ཀྲང་ཀྲང་ཏེ་ཅང་གྲོས་ཞིབ་ལ་ཞུགས་པ་རེད།
    

  ཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར།