FbT^WO^a^

  WO^a^r xXUn 1940 dP
KaUob_ki]VnHdPeS
VQ^nT^  1959 dPKaaG
Uan_k[V^VDUn1962dP
KaaG_klnSkDUnHd
aJln{a_Q^cPrU
fUnd^TU`rUizlrU
XnTnaٓ]]VaJO^Q]
lnV^_{aQ^{azn@^
bVXbaJaٓ]_T^ ]X
ٟV]݂VXas]Gnٕz^Y
]VxlWVns]mnCan
aG_PٟQC]V[VݎQT
KQFU^V

Q]ܛU

WO^a^pQXTPxlTa
aCkbeibT^eidbn
iaqan_

[V`gn݂PGk
ٟVcaV[^[V`ٟV]݂
S}k݂n^nUG^le}
CViAUSle[VW^enw}
[V`]bVnUݐUFUG]lb
[V`E^V^kVaC^eA݁P
]bVnUݐPT]aViU^c^
 
  ٟVcPaV[^[V`Unkifkic\]_PU^nݜlic]_>>>WO^a^eU^nݜl

xlWVns]mnCanaGUFU_P
mnݞUnUVn]VebTUܛla

 ٟVcP`]bVnXas]mnclݞUni]P
xlWVnYW^S^TVCanaGUFU_P
mnݞUnUVn]VenmnXbTUcUnika
݄VZnݝn棱a^eAdk`]bVnݞUnTV
Q^ckbTUܛlaZ] 

ݞUni]kDUn_PGk
ٟVcPd^ݑlbT^ݞUnaݎUn^nd50iUkaPݞUnQ^iݞUn
ٟV]݂V`]_li݆kln_^ݞUni]dF^]iݞUn_]V}QF^\S]V@^W_STnUoVam]UlQ^U^Va
ٟVaVٟV]݂V`n[VtP`XPaDUnclݞUni]GViݞUU^VQ\bniݟ^eܛUvlaܗkaInhaxl݅]_Pln_^e]cVniXkUn^iVUU^Va
ٟVc]aVeL^W^bZbi@lS^ݞUnxlWVniTn`ݞUnQ^
UGUnCa]V}GkU^VaPGk
}QF^\S]V @Q_Vc @^W_S WO^a^ a[V]^CF^oV aTXV HcXV AQUVTVaWnٕnWbicUUM]pla[]݂Uݐ݁PilbnR^lUGUnGkU^Va
WO^a^]V@QeDVoV]QUnaWnٕnS^]dF^[ݑlii^ݞUnٕ]݄Uݔ]ydPii^aGklUGUn_
WO^a^enn_^nWbUM]rUnSl]݆^^nnWbUM]pllnSkbݠaR^U^Va
bYlix]U^VݜleGk
WO^a^engVSVٟVB{VaݞVݞUnidbniaݞUn_kbYla
WO^a^enoVQ^W[a]VpbXSP{amUnbT^ݞUnqxltk{aUckٟVcaPbT^i@lS^ݞUnٕlniݟ^S^ݞUnCanbU_Plniݟ^_WVnlbYlix]U^Va
Ik[^exlepcQpQlE{VUan_nWO^a^]VbYlix]U^Va
WO^a^enIk[^emnݞUnSUbPiciݟ^bWa]VbYla
idbniakqan_PGk
WO^a^enidbniaU^VzcUnika݄V^ndF^]tkqanU^Va
WO^a^enTbc^PAQnSTVٟVcn[UnLkZbnUq݂n_Pln_cUnikabe]ܔkDUn_
vlz^ebeibT^Uhapa[V^nT]]SVaPi݄VifkUr]]cn
WO^a^enTbp^xlTaٕd^]݃W^eٟQCgRCVlmnclU^Va
݂ial]DUn_PGk
WO^a^enTbc^PAQnSTVٟVcn[UnLkZbnUq݂n_Pln_cUnikabe]ܔkDUn_
WO^a^]~nmknz]ٕlUݑl{a_Q^cPSVݏ{aQ^]ܔ݂ViblaPbe]ܔkDUn_
ٟVaVٟV]݂V]Vxls]{VaTVٟV]݂V]bUY]aWnٕnSkpVa]^_P`DUnbTiL]p^obݞUnePVVcUnka݄Vak{^i@lDaPݞUnQ^UhaxnVViݞUn_ 
"^VkankVxlevlz^XcPݕbXUnpl݄VilbnR^qWVCPݕbXUnilbnR^"dF^]xlicݜUn
UoVam]U^VaPGk
WO^a^enT]QnQ^e]VkVRanQkK]VV{l]aVa`^_PlbbUnٕ]_li݆kcUneVbhUnoxlakElxlUrV]cnEnUoVn_Z]
ٟVaVٟV]݂VXas]Gnٕz^lnYW^WO^a^enxlWVns]mnٕٟQCPcU^naHk]aEn_
s]mnٕ`XUn]VRnbUnYW^S^TV`ZbnhVaZZnݞUni]GVݞUn݂n_kWO^a^enbX^aٓ]bݠaR^UlQ^U^Va
Ug^]U
WO^a^enxlWVns]mnlnSVnٕ{aZV]VlUc^UoVha݅]_P݅]ܔkUlQPbݠaR^U^VW]
ٟVaVٟV]݂VXas]Gnٕz^lnYW^WO^a^enxlWVns]mnٕٟQCPcU^naHk]aEn_
 
}QF^\S
@Q_Vc
@^W_S
WO^a^
a[V]^
CF^oV
aTXV
HcXV
AQUVTV
Unkifka]bnaٓ]

   K9ݝn15a^Can]a_P
ieboVٟVcPݞVaPݞU
nQ^^iYk_^eL^}Q
]iݞUn_Z]ٟVcPxl
WVns]mnٕٟQC
WO^
a^
ݞUnQ^ebe]ܔkDU
n_bh]]]V“bZbln
xlZn݅]fUnQYa[V
^nbSVn_bZb]xlz
”En_PU[bam]UlQ^
U^VaZ]


  2007dPK3_Pݝn4a^ٟV
cٟV]݂VXas]Gnٕz^
lnYW^]VxlWVns]
mnٕٟQCWO^a^lUn
xlWVns]mnٕRnbUn
lnXUnٕmnaGklDUn